Advanced Canine Technologies

Scent Detection Academy

Always Redefining Excellence.

TRAINING THE TRAINERS (groepjes)

THE TRAINER (individueel)


Het enige originele CoEiE award winning educatie programma.

Een trainingsprogramma in: per level, 3 modulen van elk 3 dagen ontworpen om de instructeur/pupil/hond relatie te verbeteren met up to date trainings technieken and het nieuwste trainingsmateriaal.
Veel moderne trainers gebruiken vooral die ene manier of methode om honden te trainen en als blijkt dat dit onvoldoende vruchten afwerpt zijn ze vastgelopen in de training en blijven ze zitten met onnodig, ongewenst of onaf gedrag.
De eigenaren en trainers van de Scent Detection Academy en Advanced Canine Technologies® hebben vele jaren werkervaring met internationale agentschappen, professionals in dierentraining, onderzoeks settingen etc. en kunnen de talenten en input van trainers verbeteren zonder aversieve middelen, vooral door het bewerkstelligen van het gebruik van operante conditionering, leer principes, leertechnieken, lezen van zowel hond als handler.

 1. Evalueren van de huidige vaardigheden en kennis.
 2. Werken (in de praktijk) met onze jonge honden, soms zonder werkelijk gestructureerde gedragingen.
 3. Werken met de eigenhond en met behulp van film kijken naar eigen gedragingen.
 4. Leren over trainingshulpmiddelen, materialen en uitrustingen.
 5. Begeleiding door ervaren professionals.
 6. Resultaten in Real-time.
 7. The SDA and ACT® way of training
Training the Trainers
Opdracht tussen de modulen.
Trainings modulen om de professionele aanpak in hondentraining te benadrukken.
De meeste trainers kunnen hun voordeel doen door te leren hoe iets aan te leren, hoe te trainen en hoe fouten te achterhalen. Handlers, instructeurs, hondenschooleigenaren en gedragstherapeuten kunnen een nieuwe benadering leren.
Leer hoe basale bewegingen en gebaren een trainingsproces kunnen beinvloeden. De informatie die de hond krijgt zonder dat we dit bedoelen of bewust doen. Het effect van onze onzichtbare en onverwachte gedragingen.
Waar moet je op letten bij matige en onvoldoende reacties van de hond, hoe evalueer je de hond, hoe plan je trainingsprogramma en in welke volgorde plan je de training of lessen.
Om een efficiente handler, trainer of gedragstherapeut te zijn hoor je te weten en begrijpen wat het gevolg is van onjuiste of slecht aangestuurde instructie.
Benader je deze zaken op een professionele wijze om een snelle en efficiente vooruitgang te boeken bij de hond, instructeur, handler of trainer dan kan iedereen leren op een fijne manier!

Data: voor nu afhankelijk van de COVID richtlijnen. Voor afspraken en planning buiten de standaard data om, neem contact op.
Module 1: 1-3 oktober 2021
Module 2: 5-7 november 2021
Module 3: 17-19 december 2021

Inschrijven en betalingsverplichting is geldig voor alle modulen tenzij anders besproken en volgens Algemene Voorwaarden (zie sites).
Beperkte plaatsen. Inschrijving voor 1e 3 modulen met volledige naam en adresgegevens naar: contact@scentdetectionacademy.com
Volgend level na volgen complete opleiding en afronden laatste opdracht met een voldoende beoordeling.
Kosten: € 350,- per module excl. BTW, een handler en hond

Locatie: Voorst Oude IJsselstreek NL, 10.00-15.00/16.00, incl. koffie/theeTRAINING THE TRAINERS (small groups)

TRAIN THE TRAINER (individual)

The only original award winning training programme.

A training programme in 3 modules of 3 days designed to improve teacher/pupil/dog relationships using up to date training techniques and the latest training equipment.
Many modern day trainers are only using one method to train dogs and when this falls short they are stuck with or without behaviours not needed or not perfected.
The directors of the Scent Detection Academy and Advanced Canine Technologies® have many years of experience working with International agencies, professionals in animal training, research settings etc. and can improve trainer’s aptitude and input without aversive training, implementing the use of operant conditioning, learning principles, learning techniques, reading behaviour of the dog as well as the handler.

 1. Evaluation of current skills and knowledge
 2. Working with young dogs without any actual structured behaviours
 3. Working with your own dog and with the help of film looking at your behaviours
 4. Learning about training resources, material and training gear.
 5. Guidance from proven professionals
 6. Results in real time
 7. The SDA and ACT® way of training
Training the Trainers.
Assignment between modules.
Training Modules to highlight the professional approach to dog training.
Most everyday trainers can benefit from learning how to teach, train and troubleshoot, from handlers, Instructors and even owners of dog schools can learn a new approach.
Learn about how basic body gesturing can affect training progress, what to look for with poor responses from your dog, how to evaluate the dog and to initiate a training programme and in what order to plan the lessons.
What to look for with poor responses from the dog, how to evaluate the dog, how to initiate a training programme and in what order to plan the training or lessons.
To be an efficient handler, trainer or behaviour counsellor you need to know what comes next in all aspects of incorrect or poorly managed instruction.
Putting things in a professional way to make quick and efficient progress with the dog and instructor or trainer so that everybody learns in a happy way!

Dates: for now depending on the COVID guidelines. For separate appointments for groups or individuals outside the standard planned contact us.
Module 1: October 1-3 2021
Module 2: November 5-7 2021
Module 3: December 17-19 2021

Subscription and payment onligation is for all modules unless otherwise discussed and acc. our Terms and Conditions (see our sites).
Places are limited.
Next level is subject to full completion of the course and finishing last assignment with a sufficient rating.
Costs: € 350,- ex btw/vat per module, one handler and dog
Subscription with full name and address to: contact@scentdetectionacademy.com
Location: Voorst Oude IJsselstreek NL, 10.00-15.00/16.00, incl. coffee/tea